Общи условия за ползване

Добре дошли в www.CARSDIAG.bg („Уеб сайтът“), който е изработен в полза и по поръчка на „КАРСДИАГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 207413224, с адрес на управление ул. БАДЕМИТЕ № 18, вх. А, ет. 5, ап. 9 в град Благоевград, телефон за контакти: 0883 966 606

Ползвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Тези общи условия регулират отношенията „ „КАРСДИАГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 207413224, с адрес на управление ул. БАДЕМИТЕ № 18, вх. А, ет. 5, ап. 9 в град Благоевград, телефон за контакти: 0883 966 606 (наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО") и "ПОТРЕБИТЕЛ" на уеб сайта www.CARSDIAG.bg, (наричан за краткост „САЙТА“)

1.2 "Потребител" е всеки посетител на „Сайта“, всеки използвал формата за контакт и всеки, който е извършил контакт по друг начин с „Дружеството“.

1.3 Всеки "Потребител", се съгласява с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ДРУЖЕСТВОТО“

2. Информация относно „КАРСДИАГ“ ЕООД

2.1 Наименование: „КАРСДИАГ“ ЕООД, ЕИК: 207413224

2.2 Седалище и адрес на управление: ул. БАДЕМИТЕ № 18, вх. А, ет. 5, ап. 9 в град Благоевград, email: contact@carsdiag.bg, телефон за контакти: 0883 966 606

2.3 Данни за кореспонденция: ул. БАДЕМИТЕ № 18, вх. А, ет. 5, ап. 9 в град Благоевград, email: contact@carsdiag.bg, телефон за контакти: 0883 966 606

 

ПРАВА НА "ДРУЖЕСТВОТО"

3.1 „Дружеството“ може да промени някои или всички елементи на „Сайта“ без да уведомява предварително "Потребителя"

3.2 „Дружеството“ може да заличи цялото съдържание на „Сайта“, както и да добави или премахне различни функционалности без да съобщава предварително за промените.

4. „Дружеството“ запазва правото да откаже достъп до услугите си на "Потребител", който използва или ще използва последните във вреда на „Дружеството“

5. „Дружеството“ не отговаря за вреди или пропуснати ползи причинени от достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Също така всички субективни възприятия на този сайт, са лична отговорност на "Потребителя".

6. „Дружеството“ не се задължава да поддържа всички контактни форми налични във всеки един момент. При невъзможност да се осъществи контакт с „Дружеството“ чрез един канал за комуникация, "Потребителя" следва да използва друг, който е наличен към този момент. Всички видове вреди причинени на "Потребителя" от горното, са за сметка на "Потребителя", „Дружеството“ не отговаря за тях.

 

ПРАВА НА "ПОТРЕБИТЕЛЯ"

7. "Потребителя" може да се свърже с „Дружеството“ чрез всички контактни форми дадени на „Сайта“, като избора кой от тях ще използва е негово право.

8.1 Всеки "Потребител" при реализиране достъп до „Сайта“ и осъществяване на контакт с „Дружеството“ предоставя лични данни и дава съгласието си за това.

8.2 „Дружеството“ използва лична информация с цел улесняване достъпа до услуги. Обработката на тези данни се извършва съобразно съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Политиката за поверителност, която е публикувана на "Сайта"

8.3 . Правото на "Потребителя" на отказ от договора в съответствие с разпоредбите на Закона, като без да се дължи обезщетение може в рамките на 14 дни от получаването на продукта. "Потребителя" не е длъжен да сочи причина за отказа. При отказ от договора от страна на "Потребителя", следва продуктът да бъде незабавно върнат обратно към “Дружеството” Всички разходи се възстановяват съгласно тези ОУ. Разходите по връщането на продукта са 100% за сметка на "Потребителя".

9.1 "Потребителя" може да споделя, чрез различни комуникационни връзки, „Сайта“ и/или части от него само ако е споменато „Дружеството“, като собственик и автор на споделените части от „Сайта“.

9.2 Права по 9.1 могат да се упражняват само и единствено в полза на „Дружеството“ Ако "Потребителя" ги ползва във вреда на „Дружеството“ следва да заплати всички произлезли от това вреди, както и да обезщети пропуснатите ползи. "Потребителя" се задължава всякога да действа при споделяне на информация от „сайта“ съобразно добрата етика и морал.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1 Съгласно ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА всички публикувани материали, изображения и всички визуални елементи, които са на „Сайта“ са изключителна интелектуална собственост на „Дружеството“.

10.2 „Дружеството“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта, чрез визуализация на всички или част от материалите, изображенията, които са публикувани в него. За използването им е нужно изрично писмено съгласие на „Дружеството“.

11.1 „ Сайта“ може да бъде достъпен без необходимост от предварителна регистрация.

11.2 “Сайта” може да бъде достъпен и за регистрирани потребители, които следва да изпълнят указанията дадени за регистрацията и да извършват всички необходими действия като попълнят необходимата информация. След регистрация, във всеки един момент "Потребителят" има възможност да поиска и заличаването на тази регистрация. Заличаването се извършва след като всички финансови отношения между потребителя и “Дружеството” са прекратени.

11.3 “Дружеството” може да прекрати регистрацията по-всяко време и на всеки "Потребител" регистриран в “Сайта”, в случаите при които с действията си нарушава правата на “Дружеството”.

12. Услугите, които се предоставят на “Сайта” могат да бъдат ограничени само за регистрирани "Потребители". Тези услуги могат да бъдат достъпни само след като "Потребителят" е попълнил необходимата информация на за това.

12.1 Продажбите извършвани чрез “Сайта” са индивидуални продажби и за тях следват правата на индивидуални договори. Публикуваните обяви в “Сайта” следва да се считат за публична покана по чл.290 ал.1 Търговския закон и всички договори следва да бъдат съобразени с тези ОУ.

12.2 “Дружеството” може да откаже сключването на договор за продажба без значение дали "Потребителят" е регистриран или не, във всеки отделен случаи по преценка и съображение на “Дружеството”. "Потребителят" не може да иска каквато и да е било компенсация за това, освен вече платената цена на продукта, ако последният не е бил предаден на потребителя.

12.3 Всички консултантски услуги са единствено и само индивидуални договори и всички параметри са с оглед конкретния "Потребител" и конкретната поръчка. Не може да бъде задължено “Дружеството” да извърши повторно, каквато и да е била услуга със същите параметри по договора ако “Дружеството” не е съгласно.

12.4 При извършване на продажба на продуктите от категория “Thinkdiag/Launch/Mucar” "Потребителя" не може да се възползва от правата по 8.3, тези продукти не могат да бъдат върнати обратно на “Дружеството” с цел възстановяване на заплатената за тях стойност. Тези продукти губят 100% от стойността си при предаването им на "Потребителя". За предаване се счита и изпращането на продуктите чрез куриер или по какъвто и да е било друг начин, стига "Потребителят" да е получил продукта. При отказ от договора и последвало връщане на продукт от тази категория, не следва задължение на “Дружеството” да възстанови платената стойност, нито каквито и да е било други разходи свързани с продажбата вкл. транспортни. Освен продуктите от тази категория, "Потребителят" носи отговорност и за намалената стойност на стоките от другите категории в следствие на изпробването им.

13. Всички действия на Трети лица, които нарушават интернет етиката и са с цел да се наруши правилното функциониране на „Сайта“, не могат да доведат до отговорност на „Дружеството“.

14. Всички плащания, които трябва да бъдат извършени към дружеството, трябва да бъдат извършени по банков път или чрез наложен платеж. Начина на плащане е съобразен с вида на стоката или услугата. Възстановяване на заплатена сума се извършва по начина, по който е направена първоначалната трансакция освен ако не е уговорено друго между страните.

15. Дистанционната инсталация на интерфейс, консултантските услуги свързани със софтуера на продуктите и др. се извършват след предварително уговорен ден и час. 

15.1 Стойността заплатена за всички допълнителни услуги във връзка с продажбата на даден продукт не се възстановяват при отказ на "Потребителя" от покупката. “Дружеството” запазва правото да не възстанови пълният размер на стойността на продукта при отказ от покупка, в случаите, при които продукта не е в своята цялост.

16. При необходимост от сервизиране на даден продукт, същия се изпраща към “Дружеството”, като през периода за сервизиране заместващ продукт не се изпраща към "Потребителя". Гаранционните условия за всеки продукт са упоменати в документите приложени към него. Гаранцията не важи в следните не изчерпателно изброени случаи: 1/ липса на гаранционна карта, сериен номер, гаранционна лепенка и т.н. 2/ неправилна експолатация 3/ корозирали или с нарушена цялост букси и т.н. 4/ повреди причинени от външно въздействие.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17. Уведомления и съобщения се считат за извършени ако са били направени по реда на ГПК на Република България.

18. Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби на българското законодателство, носи административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие

19. Въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен е българския съд.

20. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с "Дружеството" на 0883 966 606 или посредством email на contact@carsdiag.bg

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg